For a physician referral

866-705-ECHI(3244)


526 Moye Blvd
Greenville, NC 27834

For a physician referral

866-705-ECHI(3244)


526 Moye Blvd
Greenville, NC 27834

Balaji Pabbu
Balaji Pabbu's Locations
Vidant Medical Center

2100 Stantonsburd Rd
Greenville, NC 27838
P: 252-847-4100


ECU Physicians Family Medicine Center

101 Heart Drive
Greenville, NC
P: 252-744-4611 | F: 252-744-3040


Balaji Pabbu, MD

ECU Physicians Family Medicine Center
101 Heart Drive
Greenville, NC 27834

P: 252-744-4611 | F: 252-744-3040 | Website

Specialties

 • Family Medicine
 • Geriatric Medicine

Education

 • Medical School(s):
  • Sri Venkateswara University, 1997
 • Internship:
  • Ponoma Valley Hospital, 2007
 • Residency:
  • Pomona Valley Hospital, 2009
 • Fellowship:
  • Thomas Jefferson University Hospital, 2010